سرخط
اکثریت نمایندگان مجلس سنای برزیل روز چهارشنبه به اعلام جرم علیه دیلما روسف رای مثبت دادند.