سرخط
جنگنده های عربستان روز چهارشنبه در حملات هوایی خود، تاسیسات خدماتی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها، انبارهای دارو و غذا، مدارس و منازل مردم شهر صنعا را بمباران کردند.