سرخط
اربیل - ایرنا- در راستای توسعه همکاری های علمی و فرهنگی بین کردستان عراق و ایران، دانشگاه های 'گرمیان' و 'فردوسی مشهد' یادداشت تفاهمی امضاء کردند که براساس آن کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گرمیان راه اندازی می شود.