سرخط
استکهلم میزبان نخستین مرحله از رقابت های قهرمانی جهان در رشته ورزشی سوئیمران بود.