سرخط
کلن در خانه برابر فرایبورگ به یک پیروزی قاطع دست پیدا کرد.