سرخط
مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: مقابل پرسپولیس با برنامه وارد زمین شدیم و روند كلی تیم ما راضی كننده است.