سرخط
تنش میان اتحادیه اروپا و ترکیه. ابتدا پارلمان اروپا مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را معلق کرد، اکنون رییس جمهوری ترکیه تهدید کرده که پناهجویان را به اروپا سرازیر می‌کند.