سرخط
ماموریت این ستاد تهیه مقدمات جذب قهرمانان بازیهای آسیایی و المپیکی در سازمان ها و نهادهای دولتی بر قانون استخدام. قهرمانان مصوب 1395 است