تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان

تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان
خبرگزاری فارس
تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان می باشد.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان می باشد.
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. جامعه ی آماری در تحقیق حاضر386 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهرستان رامسر بودند و نمونه ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر 40 نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از همه ی آن ها آزمون یادگیری با 40 سوال و نمره ی کل 40 و آزمون خلاقیت با 32 سوال با ارزش عددی یک به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به عمل آمد. برای گردآوری اطلاعات از آزمون یادگیری محقق ساخته و آزمون خلاقیت شیفر استفاده شد که از سطح اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده است که، میزان یادگیری دانش آموزانی که از طریق تلفیق هنر در درس ریاضی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند بیش تر است و میزان خلاقیت دانش آموزانی که از طریق تلفیق هنر در درس ریاضی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند بیش تر است.

کلیدواژه ها: تلفیق؛ هنر؛ ریاضی؛ یادگیری؛ خلاقیت

نویسنده:

اسماعیل کاظم پور: استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره 6، شماره 1، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت دانش آموزان