فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان

فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان
خبرگزاری فارس
فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده ی الگوی پژوهشی فراتحلیل مقایسه میزان اثرگذاری مداخلات آموزشی را برخلاقیت دانش آموزان مورد بررسی قراردهد.

چکیده

هدف: درسال های اخیر، روانشناسان ومربیان آموزش وپروش درزمینه ی خلاقیت دانش آموزان به دنبال ارزیابی ومقایسه اعتباروکارایی مداخلات آموزشی بوده اند. دراین خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روشهای آموزشی رامشخص می‌نماید. پژوهش حاضرنیز برآن است تا با استفاده ی الگوی پژوهشی فراتحلیل مقایسه میزان اثرگذاری مداخلات آموزشی را برخلاقیت دانش آموزان مورد بررسی قراردهد.
روش: روش پژوهش حاضر فراتحلیل بود."جامعه آماری" پژوهش، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، وتحقیقات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی بودندکه در طی ده سال (1389- 1379) در زمینه ی مداخلات آموزشی برخلاقیت دانش آموزان انجام شده اند و حجم نمونه ی مناسبی داشته و از لحاظ روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش نمونه گیری شرایط لازم را داشته اند. بدین منظور 10 پژوهش که ازلحاظ روش شناختی موردقبول بود،انتخاب وفراتحلیل برروی آنهاانجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت ازچک لیست فراتحلیل بود.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثرمداخلات آموزشی برخلاقیت دانش آموزان 0/55 بود. در مجموع در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت برای پرورش خلاقیت دانش آموزان باید ازروش های ارزشیابی نوین (توصیفی و کیفی) استفاده کرد، روش های تدریس فعال و مشارکتی را بجای شیوه های سنتی تدریس بکار برد و به پرورش خلاقیت معلمان پرداخت.

کلیدواژه ها: "فرا تحلیل"؛ "مداخلات آموزشی"؛ "خلاقیت دانش آموزان"

نویسندگان:

الهه عنایتی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

احمد عابدی: عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره 6، شماره 1، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت دانش آموزان