سرخط
کارشناس گردشگری گفت: با توجه به صنعت توریسم می توانیم در بخش های حمل و نقل, اسکان و خرید برای کشورمان ارز آوری داشته باشد و بخشی از مشکل اشتغال را حل کنیم.