ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی ساماندهی می‌شوند