سرخط
سه گل از تبریزی و دو گل از حسینی تیم ذوب آهن را در آستانه بهترین پیروزی فصل قرار داده است.