سرخط
شاید این سؤال مطرح می‌شود که چرا برخی از شهرهای کردنشین کشورما برای این موضوع شادی کرده‌اند؟ پاسخ این است که این نوع رفتار، اجتماعی است و با رفتارهای سیاسی فرق دارد.