بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت

بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت پژوهش حاضر باهدف بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت انجام شد؛ به عبارت دیگر این پژوهش برای پاسخ به این سؤال انجام شد که عوامل اصلی افزایشِ امنیت اجتماعی در کشور از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت کدام‌اند؟

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت انجام شد؛ به عبارت دیگر این پژوهش برای پاسخ به این سؤال انجام شد که عوامل اصلی افزایشِ امنیت اجتماعی در کشور از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت کدام‌اند؟ روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران و نخبگان حوزه امنیت تشکیل داده‌اند. در این پژوهش، از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه در گروه مذکور بر اساس اشباع مقوله‌ها و اطلاعات شناسایی‌شده 14 نفر بود. محقق برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه استفاده نمود. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت، به سه حیطه فردی، اجتماعی و حاکمیتی دسته‌بندی می‌شود. در حوزه فردی مؤلفه‌هایی نظیر طرح‌واره‌های شخصی، نیاز به امنیت، ویژگی‌های شخصیتی، جنسیت، احساس محرومیت و احساس تعلق؛ در حوزه اجتماعی، مؤلفه‌هایی مانند همبستگی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، حمایت اجتماعی، قانون‌گرایی، نظام خانواده، تدین و مذهب، علاقه اجتماعی و شکاف اجتماعی؛ و نهایتاً در حوزه دستگاه حاکمیت، مؤلفه‌هایی همچون مهاجرت، اثربخشی پلیس، نظام آموزش‌وپرورش، کارآمدی نظام اجرایی، طراحی شهری و رسانه‌ها از جمله موارد مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند.

کلمات کلیدی:  امنیت؛ امنیتِ اجتماعی؛نخبگانِ حوزه امنیت

نویسندگان:

مرتضی کرمی, کیومرث فرح بخش

فصلنامه پژوهش های حفاظتی – امنیتی - سال چهارم، شماره 13، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: بررسی مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت