سرخط
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در چهل سالگی انقلاب تلاش کنیم مسائل را حل نشده باقی نگذاریم، اما به راه حل مساله توجه کنیم که پا روی ارزش‌های مان نگذاریم، گفت: FATF راهی برای سیطره و هژمونی امریکا بر دنیاست.