تولید رب ۲۲ هزار تومانی با گوجه هزاری!

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: تولید رب 22 هزار تومانی با گوجه هزار تومانی