هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست

حسینی پویا گفت: کارگران هفت تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست