سوگند نامه کرونائی، هادی خرسندی - Gooya News

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: انتشار اسناد خانواده زاهدی، باز کردن یک پنجره رو به ایران مدرن - Gooya News