با دولت جدید کویت آشنا شوید

با دولت جدید کویت آشنا شوید
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری کویت، مرکز ارتباطات دولت کویت اسامی وزراء در دولت شیخ صباح خالد الصباح را به ترتیب زیر اعلام کرد:

حمد  العلی الصباح: معاون نخست وزیر و وزیر دفاع

انس خالد ناصر الصالح : معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور کابینه (هیأت دولت)

خلیفة مساعد حمادة: وزیر دارایی 

أحمد ناصر المحمد الصباح: وزیر امور خارجه  

محمد عبد اللطیف الفارس: وزیر نفت و  آب و برق

عیسی أحمد  محمد حسن الکندری: وزیر امور اجتماعی و وزیر اوقاف و امور اسلامی

باسل حمود حمد الصباح: وزیر بهداشت  

رنا عبد الله عبدالرحمن الفارس: وزیر کار و وزیر مشاور در امور شهرداری ها

مبارک سالم مبارک الحریص: وزیر مشاور در امور پارلمانی ( مجلس امت)

 ثامر علی صباح السالم الصباح: وزیر کشور

عبد الرحمن بداح المطیری: وزیر اطلاع رسانی و وزیر مشاور در امور جوانان

عبد الله عبد الصمد معرفی: وزیر مشاور در امور مسکن و خدمات

علی فهد المضف: وزیر آموزش و پرورش و  وزیر آموزش عالی

 فیصل عبد الرحمن المدلج: وزیر صنعت و تجارت و وزیر مشاور در امور اقتصادی

نواف سعود الیاسین: وزیر دادگستری  

دولت قبلی کویت به دنبال مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس ملی این کشور، 15 آذر ماه استعفا کرده بود.

«شیخ نواف الاحمد الصباح » امیر کویت در تاریخ 18 آذر ماه «صباح الخالد الحمد الصباح» را دوباره به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه جدید کویت کرد.

310 310

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: با دولت جدید کویت آشنا شوید