امروز سیزدهم ماه فوریه، برابر با ۲۵ بهمن، در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی رادیوست

امروز سیزدهم ماه فوریه، برابر با ۲۵ بهمن، در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی رادیوست.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: امروز سیزدهم ماه فوریه، برابر با ۲۵ بهمن، در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی رادیوست