نگرانی خانواده انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی، از وضعیت او در زندان اوین

خانواده انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی، از وضعیت او در زندان اوین نگرانند.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: نگرانی خانواده انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی، از وضعیت او در زندان اوین