آدرس ۱۷ مرکز اورژانس تهران برای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا

آدرس ۱۷ مرکز اورژانس تهران برای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا
خبر آنلاین

 طرح ضربتی واکسیناسیون عمومی تهران در ١٧ مرکز اورژانس تهران انجام می‌شود.

 فهرست اسامی و آدرس پایگاه‌های اورژانس تهران در طرح ضربتی واکسیناسیون عمومی تهران به شرح زیر است:

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: آدرس ۱۷ مرکز اورژانس تهران برای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا