ببینید | ۲۰ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر؛ فروپاشی هژمونی آمریکا

ببینید |  ۲۰ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر؛ فروپاشی هژمونی آمریکا
خبر آنلاین
دریافت 14 MB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: بیست سال پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر؛ به قدرت رسیدن دوباره طالبان و خطر بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان