مشاورارشدوزیرامورخارجه: امیدواریم دراولین فرصت بعد ازتعطیلات ژانویه هفتمین نشست کمیته قانون اساسی درسوریه تشکیل جلسه دهد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: مشاورارشدوزیرامورخارجه: امیدواریم دراولین فرصت بعد ازتعطیلات ژانویه هفتمین نشست کمیته قانون اساسی درسوریه تشکیل جلسه دهد

موضوعات مرتبط: قانون اساسی ژانویه