طرح‌های پژوهشی حوزه آموزش پزشکی گرنت دریافت می کنند

طرح‌های پژوهشی حوزه آموزش پزشکی گرنت دریافت می کنند
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) به طرح‌های پژوهشی برتر در دو کمیته مدیریت و رهبری آموزشی و کمیته روانشناسی شناختی تحت ۱۲ عنوان زیر گرنت اعطا می‌کند:

گرنت‌های کمیته مدیریت و رهبری آموزشی

۱. ارزیابی تاثیر نتایج اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در کیفیت آموزش و کیفیت ارائه خدمات

۲. ارزیابی تاثیر رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات دانشجویی

۳. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در نحوه بین المللی‌سازی موسسات آموزشی و توسعه پذیرش دانشجویان بین الملل

۴. مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت در کشورهای منتخب

۵. مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری توزیع نیروی انسانی سلامت در کشورهای منتخب

۶. مطالعه نقادانه مطالعات برآورد نیروی انسانی سلامت در کشور و ارائه پیشنهادات روش شناختی و اجرایی برای مطالعات آتی

۷. تدوین بسته سیاستی ارتقا نقش رهبری بین بخشی دانشگاه‎های علوم پزشکی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

۸. بررسی تاثیر ایجاد دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منطقه و کمک به توسعه پایدار منطقه تحت پوشش

۹. بررسی تنوع متدولوژیک و نقد کیفیت مطالعات انجام شده در حوزه آموزش پزشکی در کشور

گرنت های کمیته روانشناسی شناختی

۱۰. مطالعه مروری نظام‌مند در زمینه روش‌های آموزش استدلال بالینی

۱۱. مطالعات مروری نظام‌مند در زمینه روش‌های ارزیابی استدلال بالینی

۱۲. تدوین بسته سیاستی ارتقای سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی

پژوهشگران می‌توانند در بازه زمانی ۱۵ دی ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ طرح‌های خود را به منظور تایید و اعطای گرنت در سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.

مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) با هدف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تدوین، تصویب، اجرا و دیده بانی تحـقیقات راهبردی آموزش عالی سلامت و جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقیق، توسعه و مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی از طـریق حمایت از ایده‌های نوآورانه، شناسایی ظرفیت های بالقـوه آموزش پزشکی، احـصاء اولویت های پژوهش در آموزش پزشکی، و مـدیریت آمار و اطلاعات آموزش پزشکی به منظور ارائه راهکارهای علمی جهت ارتقای نظام آموزش علوم پزشکی ایجاد شده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: طرح‌های پژوهشی حوزه آموزش پزشکی گرنت دریافت می کنند