خبر مهم وزارت کار درباره نحوه محاسبه پاداش و عیدی کارگران/ کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟

خبر مهم وزارت کار درباره نحوه محاسبه پاداش و عیدی کارگران/ کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟
خبر آنلاین

در ماه‌های پایانی سال بحث عیدی و پاداش سالانه کارگران در بنگاه‌ها داغ می‌شود، ‌در این زمینه با علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم که وی ضوابط زیر را برای انتشار اعلام کرد.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به شرح زیر اعلام می‌شود.

ماده ۱- کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

به عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

 (مبلغ عیدی سالانه) ۶، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان = ۲× ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان (مزد ماهانه)

کف عیدی و پاداش سالانه] کارگرانی که حداقل مزد بگیر هستند (روزانه ۸۸۵، ۱۶۵ ریال) [به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(کف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) ۵۳، ۱۰۹، ۹۰۰  ریال = (روز) ۶۰× ۸۸۵، ۱۶۵ ریال (مزد روزانه)

تبصره ۱- مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز (سه ماه) حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) ۷۹، ۶۶۴، ۸۵۰  ریال = (روز) ۹۰× ۸۸۵، ۱۶۵ ریال (حداقل مزد روزانه)

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه ۷، ۹۶۶، ۴۸۵ تومان = ۳ × ۲، ۶۵۵، ۴۹۵ تومان  (حداقل مزد ماهانه)

تبصره ۲- در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ تعیین شده پرداخت می کنند، عرف کارگاه معتبر می باشد.

ماده۲- کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می بایست به ماخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

تبصره- مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز نماید.

به عنوان مثال میزان عیدی و پاداش سالانه کارگری با مزد روزانه ۱، ۰۰، ۰۰۰ ریال که به مدت چهار ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:

۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰ریال  = (ماه های کارکرد) × (روز) ۶۰ × ۱، ۰۰، ۰۰۰ریال (مزد روزانه)

ماده ۳- سقف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه می شود.

به عنوان مثال سقف عیدی و پاداش سالانه کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت به کار اشتغال دارد با مزد روزانه ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و۳۳ ساعت کار درهفته، عبارت است از:

۶۷، ۵۰۰، ۰۰۰ریال = (ساعات کار هفتگی) × (روز) ۹۰ ×  ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال (مزد روزانه)

ماده ۴- مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده ۵- در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار است.

۲۲۳۲۲۵

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: کف و سقف عیدی کارگران چقدر است/ضوابط محاسبه میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران