بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع چغندر قند حصار گرمخان

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع چغندر قند حصار گرمخان
خبرگزاری مهر
دریافت 12 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع چغندر قند حصار گرمخان