اخبار جبرگرایی فناورانه

چرا شمارگان مطبوعات در ایران کاهش یافته است؟
خبر آنلاین

چرا شمارگان مطبوعات در ایران کاهش یافته است؟

خبر آنلاین - ۵ روز قبل
یافته‌های نظرسنجی اخیر ایسپا نشان می‌دهد دو دهم درصد پاسخ‌دهندگان اخبار را از روزنامه‌ها می‌خوانند. سایر نظرسنجی‌های انجام شده نیز میزان اقبال مردم به سمت مطبوعات را بسیار کم و اندک توصیف می‌کنند. مسئله کاهش شمارگان مطبوعات، امروز یکی از مهمترین چالش های روزنامه‌نگاری چاپی است که در ابعاد جهانی؛... رویکرد جوانان به استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در زمینه علل فرهنگی، این پژوهش نشان می‌دهد که جبرگرایی فناورانه و مقوله علاقه نسل جوان به استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، بیشترین تأکید را از سوی استادان و صاحبنظران به خود اختصاص داده است