اخبار رسانه‌های شهروندی

سرکوب آراء در فضای رسانه‌ای مدرن ممکن نیست

کلمه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
چکیده :هر چه می‌گذرد، تأثیر و تعامل جامعه و رسانه بر یکدیگر شکل پیچیده و البته وسیع‌تر و مؤثرتری یافته است تا جایی که رسانه‌های گروهی و شهروندی به تحقیق از منابع تغییر جوامع شناخته شده‌اند. در مدل همه به همه که با میکروبلاگ‌ها و رسانه‌های مشارکتی شگل گرفته است،... چنان که عرض شد شاید کسانی سخن از آزادی در فضای غیررسمی و رسانه‌های شهروندی و اجتماعی بگویند که البته این انتخاب سیاستگذاران نیست و نتیجه طبیعی تکنولوژی ارتباطی و تحمیل مختصات آن به سیاستگذاران و تصمیم گیران بوده است که اگر می توانستند از آن ممانعت می کردند کما این که بارها دست به فیلترینگ زده اند و می زنند، اما موفق نبوده اند
شهروندان، ویرایشگران رسانه‌ها و رسانه‌ها ویرایشگران جوامع‌
خبر آنلاین

شهروندان، ویرایشگران رسانه‌ها و رسانه‌ها ویرایشگران جوامع‌

خبر آنلاین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 این نرم افزار با بهره گیری و الهام از آموزه های نرم افزارهای «متن باز» شکل گرفت و قابلیت تغییر، بهبود و ارتقاء متن را به صورت مداوم برای آحاد شهروندان فراهم ‌آورده و به شهروندان هویتی فعال و متفاوت با مخاطب دیروز بخشیده است. مهم‌تر از جنبش با سابقه... چنان که عرض شد شاید کسانی سخن از آزادی در فضای غیررسمی و رسانه‌های شهروندی و اجتماعی بگویند که البته این انتخاب سیاستگذاران نیست و نتیجه طبیعی تکنولوژی ارتباطی و تحمیل مختصات آن به سیاستگذاران و تصمیم گیران بوده است که اگر می توانستند از آن ممانعت می کردند کما این که بارها دست به فیلترینگ زده اند و می زنند، اما موفق نبوده اند