اخبار شرکت هواپیمایی اسرایر

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن
صدای آلمان

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن

صدای آلمان - ۶ اسفند ۱۳۹۹
یکی از شهروندان اسرائیلی ساکن نتانیا، شهری ساحلی در شمال تلاویو، می‌گوید پس از یک سال که همکارانش را تنها به صورت آنلاین می‌دیده، دیروز آنها را حضوری در یک جلسه کاری مانند دوران پیش از کرونا دیده است. این وکیل اسرائیلی به نام شوشانا ادامه می‌دهد: «به یکباره... شرکت هواپیمایی اسرایر هم از روز سه شنبه گذشته (۱۶ فوریه) روزانه یک پرواز به دارندگان دفترچه سبز، به مقصد ایلات، شهر توریستی بندری اسرائیل، ارائه می‌کند
اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن
صدای آلمان

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن

صدای آلمان - ۴ اسفند ۱۳۹۹
یکی از شهروندان اسرائیلی ساکن نتانیا، شهری ساحلی در شمال تلاویو، می‌گوید پس از یک سال که همکارانش را تنها به صورت آنلاین می‌دیده، دیروز آنها را حضوری در یک جلسه کاری مانند دوران پیش از کرونا دیده است. این وکیل اسرائیلی به نام شوشانا ادامه می‌دهد: «به یکباره... شرکت هواپیمایی اسرایر هم از روز سه شنبه گذشته (۱۶ فوریه) روزانه یک پرواز به دارندگان دفترچه سبز، به مقصد ایلات، شهر توریستی بندری اسرائیل، ارائه می‌کند