اخبار علوم تجربی

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۹ خرداد
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۹ خرداد

باشگاه خبرنگاران - ۹ خرداد ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۳ خرداد
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۳ خرداد

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲ خرداد
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲ خرداد

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲۴ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲۴ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۲۱ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۲۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲۱ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۲۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۲۰ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۲۰ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۸ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۸ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۸ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۸ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۱۷ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۱۷ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۱۵ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۱۵ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۵ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۵ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۳ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۳ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۱ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۱ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۱۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۷ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۷ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۶ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۶ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۴ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۴ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مورخ ۳ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مورخ ۳ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۱ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ اول اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ اول اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مورخ ۳۰ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مورخ ۳۰ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۲۸ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۲۸ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی مورخ ۲۵ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی مورخ ۲۵ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۲۵ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه اول ابتدایی مورخ ۲۵ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۲۵ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم مورخ ۲۵ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۲۳ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۲۳ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه‌های چهار... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی مورخ ۱۸ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس... فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی مورخ ۱۸ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی مورخ ۱۸ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس... فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۱۸ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم مورخ ۱۸ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر ششم ابتدایی مورخ ۱۶ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر ششم ابتدایی مورخ ۱۶ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی مورخ ۱۶ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی مورخ ۱۶ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۶ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۱۶ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی، پایه پنجم ابتدایی مورخ ۱۳ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی، پایه پنجم ابتدایی مورخ ۱۳ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی، پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه... فیلم کلاس علوم تجربی، پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی مورخ ۱۰ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی مورخ ۱۰ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۹ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم مورخ ۹ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۹ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش... فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ چهارم فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ چهارم فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۳ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش... فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق... فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم در شبکه آموزش مورخ دوم فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه... فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم دومین کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ ۲۶ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم دومین کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ ۲۶ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم(جلسه دوم) که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از... فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم(جلسه دوم) که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ ۲۶ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی پایه نهم در شبکه آموزش مورخ ۲۶ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق... فیلم کلاس درس علوم تجربی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان... فیلم کلاس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
جدول شماره ۱۳۰ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد
خبرگزاری میزان

جدول شماره ۱۳۰ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان - ۲ روز قبل
خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۳۰ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز سه شنبه ١٧ تیر ماه از شبکه آموزش اعلام شد. شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت) ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی موضوع: طراحی آموزشی در دوره پیش دبستانی ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه...٣٠ شیمی٢ پایه١١ (حل مسایل استوکیوتری) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١۶
جدول شماره ١٢٨ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد
خبرگزاری میزان

جدول شماره ١٢٨ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان - ۴ روز قبل
خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ١٢٨ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز یکشنبه ١۵ تیر ماه از شبکه آموزش اعلام شد. شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت) ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی (تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی) ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت...٠٠ فیزیک پایه١٠ (فصل گرما) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١۶
جدول شماره ١٢٩ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد
خبرگزاری میزان

جدول شماره ١٢٩ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان - ۴ روز قبل
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ١٢٩ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز دوشنبه ١۶ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد. شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت) ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی (تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی) ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت...٣٠ ریاضی (مبحث کاربرد مشتق) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١۶
امکان ترمیم نمرات برای پایه نهمی‌ها فراهم می‌شود؟
خبرگزاری مهر

امکان ترمیم نمرات برای پایه نهمی‌ها فراهم می‌شود؟

خبرگزاری مهر - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار مهر، فرایند هدایت تحصیلی گرچه به گفته مسئولان آموزش و پرورش از آذرماه سال ۹۸ آغاز شده است اما بعد از ثبت نمرات پایان ترم سال تحصیلی است که عملاً انتخاب رشته و فرایند اجرایی هدایت تحصیلی آغاز می‌شود. به گفته مسئولان تا آخر این هفته تمام... آزمون‌های رغب سنجی و سنجش توانایی دانش آموزان گفته می‌شود تأثیر ۳۰ درصدی در این انتخاب رشته دارد و همچنان عملکرد تحصیلی بالاترین امتیاز را برای اینکه دانش آموز تصمیم بگیرد در رشته ریاضی، علوم تجربی، انسانی، معارف اسلامی و یا فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل کند، می‌گذارد