اخبار پژواک‌ها

معاشقه‌ای نمادین و مبتذل با زبان
رادیو زمانه

معاشقه‌ای نمادین و مبتذل با زبان

رادیو زمانه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
بر استواری‌اش ویرانه‌ای ارتفاع گرفته ـ از متن کتاب جورجو آگامبن در کتاب «باقی‌مانده‌های آشویتس»، با تأکید بر تزِ لویناس در باب «شرم»، معتقد است که سوژه هیچ محتوای دیگری غیر از سوژه‌زدایی خود ندارد؛ سوژه شاهد آشفتگی و نسیان خود در مقام یک سوژه می‌شود. بنابر اعتقاد او،... همچنین یادآوری دقیق و جز‌ءبه‌جزء کنش‌ها و پژواک‌ها که غالباً به مدد جمـلات کوتـاه پرسشی و پاسخ‌های کوتاه توجیهی در متن بازنمایانده می‌شود، کوششی اسـت از طـرف کاراکترِ نظام تخیلی روزانه تا موجودیت خود در برابـر زوال‌ و حرکـت فلسـفی بـه سـوی مـرگ و نیستی را به اثبات رساند