در بازی‌های باقیمانده باید تلاش زیادی کنیم/ روی زاید حساب ویژه‌ای باز کرده بودیم