کالسکه جدید در سوریه

کالسکه جدید در سوریه/عکس

فردا
جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

منابع خبر
کالسکه جدید در سوریه/عکس فردا - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
کالسکه جدید در سوریه جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲