واگذاری استقلال و پرسپولیس منتفی شد

جهان نیوز - ۲۷ خرداد ۱۳۹۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با توجه به نتایج ۴ مزایده برگزارشده از طریق مزایده از دستور کار ما خارج شده است.

منابع خبر
واگذاری استقلال و پرسپولیس منتفی شد جهان نیوز - ۲۷ خرداد ۱۳۹۴