سرخط
تاسیسات دریایی تهران با پیروزی برابر پارسیان شهر قدس با گیتی پسند هم امتیاز شد و به صدر جدول نزدیک تر شد.