سرخط
دنی کارواخال یکی از بهترین بازیکنان رئال مادرید در دو سه فصل اخیر بوده است.