سرخط
زن 36 ساله انگلیسی به خوردن اسفنج اعتیاد پیدا کرده است!