سرخط
تصویر کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه قاجار را درحال کشیدن قلیان مشاهده می کنید.