سرخط
یک میمون که شش سال قبل در اینترنت به شهرت رسید بود «چهره سال» بنیاد پتا شد.