سرخط
وزیر دفاع کشورمان گفت: امنیت منطقه یک موضوع به هم پیوسته است و کشورهای منطقه باید دست به دست هم بدهند.