سرخط
محققان اظهار کردند: میزان ثروت در افزایش امید به زندگی افراد تاثیر زیادی ندارد.