سرخط
بانک مرکزی روز گذشته در یک هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار، سیاست ها، برنامه‌ها و اقدامات خود در حوزه ارزی را تشریح کرد.