سرخط
عتباتی از دستگیری تمامی عوامل شرکت کننده در نزاع دسته جمعی و مسلحانه در شهرستان ثمرین در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.