سرخط
سخنگوی رسمی شورای نظامی سودان از آمادگی این شورا برای گفتگو با مخالفان خبر داد.