سرخط
اعتراض‎ها در لبنان به حمله اخیر به کاروان وزیر امور آوارگان این کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که در پی این حادثه رئیس جمهور لبنان دستور برگزاری نشستی فوری را برای بررسی وضعیت امنیتی صادر کرد.