سرخط
وزیر نفت گفت: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، باید پول نفت به آن واریز شود.