سرمایه گذاری درآموزش مستمرموفقیت برنامه های سوادآموزی راتضمین می کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

قم - ایرنا - معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: سرمایه گذاری در موضوع آموزش مستمر موفقیت برنامه های نهضت سوادآموزی را تضمین می کند.

منابع خبر