آمار بسیار بد مطلعه در جمهوری اسلامی

پیک ایران - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶منابع خبر
آمار بسیار بد مطلعه در جمهوری اسلامی پیک ایران - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶